Waak voor ketenaansprakelijkheid, voorkom problemen

Wegens personeelsgebrek zoeken steeds meer bedrijven de oplossing in het inlenen van medewerkers. Bij het inlenen, maar ook bij het uitlenen van medewerkers, heeft u te maken met de ketenaansprakelijkheid. Hoe verkleint u de risico’s?

Geeft u als bedrijf een opdracht aan een ander bedrijf en zet dit bedrijf zijn werknemers in om de opdracht bij u uit te voeren, dan ontstaat er een keten. Alle schakels in deze keten zijn samen verantwoordelijk voor het loon van de werknemers in deze keten. Als een werknemer zijn loon niet (volledig) betaalt krijgt, kan hij naast zijn werkgever ook de directe opdrachtgever van zijn werkgever aansprakelijk stellen. Als de werknemer ook hier zijn loon niet kan verhalen, kan hij naar de volgende schakel of opdrachtgever in de keten stappen.

U kunt als opdrachtgever of aannemer aansprakelijk worden gesteld voor het loon van een werknemer van uw (onder)opdrachtnemer of (onder)onderaannemer. Sinds 1 juli 2015 kan namelijk niet alleen de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de loonbetaling, maar ook diens opdrachtnemers en aannemers.

Dit is van toepassing als:

  • een werknemer bij zijn werkgever werkt ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht of overeenkomst van aanneming van werk;
  • een werknemer in dienst van de werkgever arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen van vervoeren over de weg.

De ketenaansprakelijkheid is niet van toepassing op een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een particulier kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor het loon van de werknemers van een schoonmaakbedrijf dat hij inhuurt.

Een opdrachtgever of wederpartij is niet aansprakelijk voor het te weinig betaalde loon als hij aannemelijk kan maken dat de onderbetaling hem niet kan worden verweten. Een handig hulpmiddel om dit te onderbouwen is het hiernavolgende stappenplan. Een rechter zal altijd beoordelen of u er alles aan heeft gedaan om onderbetaling te voorkomen.

  1. Controleer de bedrijfsgegevens van een opdrachtnemer: is hij ingeschreven bij de KvK of bij een buitenlands handelsregister? Doe alleen zaken met bedrijven die aan kunnen tonen dat ze het afgesproken loon betalen. Vraag naar een certificaat of keurmerk.
  2. Betaal een marktconforme eerlijke prijs voor de werkzaamheden. Een lage offerte of inschrijving op een aanbesteding wordt vaak ergens gecompenseerd, bijv. door te weinig loon.
  3. Zorg voor een duidelijke opdrachtovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de betaling van het loon. Verwijs hierbij naar geldende arbeidsvoorwaarden, cao-afspraken, aanbestedingsprocedures, keurmerk, wetten en regels, etc. Zorg ervoor dat alle afspraken ook gelden voor de volgende bedrijven en werknemers in de keten. Neem een bepaling op wat te doen als uit een controle of een melding van een werknemer blijkt dat het bedrijf zich niet houdt aan de afspraken.
  4. Controleer (tussentijds) een of meerdere schakels of ze het correcte loon betalen.
  5. Melding van onderbetaling in de keten? Onderneem dan direct actie! Zo kunt u bijv. een controle laten uitvoeren op de naleving van de arbeidsvoorwaarden bij het bedrijf dat niet betaalt. Daarnaast kunt u optreden als bemiddelaar tussen de werknemer en de werkgever, waarbij u eist dat de afspraken in de overeenkomst worden nagekomen.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Ketenaansprakelijkheid_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png