ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MN ADVISEURS & ACCOUNTANTS


1.     BEGRIPSBEPALINGEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: 
De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 
Opdrachtnemer: 
MN adviseurs & accountants. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. 
Opdracht: 
De mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waarbij opdrachtnemer zich verbindt werkzaamheden te verrichten.
    
2.     TOEPASSELIJKHEID
2.1    
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten. Wijziging van deze voorwaarden dient door de opdracht¬nemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en aanvaard.
2.2    
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten.
2.3    
Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overeenkomst en de algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg met partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
2.4    
De bepalingen van deze opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden. 
2.5    
In het geval deze algemene voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst van opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de schriftelijke overeenkomst van opdracht opgenomen voorwaarden.
2.6    
Het niet direct afdwingen van enig recht of enige bevoegdheid zal de rechten en bevoegdheden van opdrachtnemer onder deze opdracht niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de opdracht zal uitsluitend van kracht zijn indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan.

3.     AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
3.1    
De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever onder-tekende offerte door opdrachtnemer retour is ontvangen of, in opdracht van opdrachtgever zonder dat er een getekende offerte retour is ontvangen, met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
3.2    
Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht geen medewerkers die vanuit de opdrachtnemer betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen anders dan in overleg met de opdrachtnemer. Indien opdrachtgever ondanks dit wervingsverbod toch (een) medewerker(s) van de opdrachtgever in dienst neemt is zij gehouden aan die andere partij tenminste de wervingskosten te voldoen die de opdrachtnemer zal moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) aan te trekken.

4.     GEGEVENS OPDRACHTGEVER
4.1    
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
4.2    
Opdrachtgever zal opdrachtnemer in dit kader onverwijld informeren over (wijzigingen in) haar juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe opdrachtgever behoort, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin zij deelneemt of waarvan zij onderdeel
uitmaakt, een en ander in de ruimste zin van het woord en van overige feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn, teneinde opdrachtnemer in staat te stellen ons aan de van toepassing zijnde onafhankelijkheidsvoorschriften te kunnen houden.
4.3    
Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4.4    
Opdrachtgever is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de omschrijving van de door haar te verstrekken opdracht en voor de beslissingen die zij naar aanleiding en/of (mede) op basis van de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden neemt of wilt nemen, waaronder begrepen het nemen van managementbeslissingen in haar onderneming.
4.5    
Op verzoek van de opdrachtgever worden door haar ter beschikking gestelde gegevens na uitvoering van de opdracht geretourneerd. Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een eigen (elektronisch) werkdossier aan met daarin (kopieën van) naar  oordeel van opdrachtnemer relevante stukken, dat in eigendom bij opdrachtnemer blijft. Bij de uitvoering van de opdracht wordt  opdrachtnemer niet geacht over informatie te beschikken uit andere opdrachten die opdrachtnemer voor opdrachtgever heeft  verricht dan wel thans voor opdrachtgever verricht.
4.6    
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouw¬baarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
4.7    
De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.     UITVOERING OPDRACHT
5.1    
Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
5.2    
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo nodig rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
5.3    
Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend of deze werkzaamheden voortvloeien uit enige op de opdracht van toepassing zijnde (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving.
5.4    
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde , indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.
5.5    
De opdracht wordt door opdrachtnemer uitgevoerd met inachtneming van geldende (inter)nationale wet- en regelgeving, de van toepassing zijnde beroepsregels daaronder begrepen . Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving strijdig of onverenigbaar is.
5.6    
Als opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan opdrachtnemer ter beschikking is/zijn gesteld.
5.7    
Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever.

6.     GEHEIMHOUDING
6.1    
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiende uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van opdrachtnemer, voor zover opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
6.2    
Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
6.3    
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht- civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
6.4    
Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een  deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdracht-gever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdracht¬gever voor zichzelf optreedt in een tucht- , civiele of straf¬procedure.
6.5    
Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

7.     INTELLECTUELE EIGENDOM
7.1    
Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest die opdrachtnemer gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan opdrachtnemer enig recht van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
7.2    
Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van  opdrachtnemer. Ingeval van tussentijdse  beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
7.3    
Bescheiden die digitaal aan opdrachtgever door opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld, worden uitsluitend in niet bewerkbare vorm (waaronder begrepen doch niet beperkt tot pdf-bestanden) verstrekt, tenzij een uitzondering hierop noodzakelijk is in verband met dwingendrechtelijke bepalingen en/of beroeps- en gedragsregels. 
   
8. HONORARIUM
8.1     
Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer.
8.2 
Het honorarium van opdracht¬nemer wordt aan opdrachtgever gedeclareerd conform hetgeen in de getekende offerte dan wel opdrachtbevestiging staat opgenomen. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.
8.3    
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
8.4    
Het honorarium is exclusief de onkosten en exclusief de declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.
8.5    
Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd en zullen door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden doorbelast.

9. BETALING
9.1    
Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening. 
9.2    
Alle werkzaamheden verricht door opdrachtnemer worden gefactureerd door MN adviseurs & accountants.
9.3    
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt of heeft gemaakt in verband met de niet-nakoming door opdrachtgever van haar (betalings)verplichtingen zijn voor  rekening van de opdrachtgever.
9.4    
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdracht¬gever naar het oordeel van opdracht-nemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot voldoet. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen of het gevraagde voorschot te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdracht¬gever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
9.5    
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
9.6    
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdracht¬gevers ieder hoofdelijk jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten.
    
10. OPZEGGING
10.1    
Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde met inachtneming van een redelijke opzegtermijn door opzegging beëindigen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.
10.2    
Partijen kunnen de opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in het geval de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt verleend of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.
10.3    
Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever het honorarium verschuldigd voor de werkzaamheden die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
Indien opdrachtgever tot voortijdige beëindiging is overgegaan, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de opdracht (zoals onder meer kosten met betrekking tot ingeschakelde derden), tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien opdrachtnemer tot voortijdige beëindiging is overgegaan, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.

11. KLACHTEN
11.1    
Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuur¬bedrag dient schriftelijk binnen dertig dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover opdrachtgever klaagt, dan wel binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, mits opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
11.2    
Een klacht als bedoeld in lid 1, schort de betalings¬verplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of betaling te weigeren van andere door opdrachtnemer geleverde diensten waarop de klacht geen betrekking heeft.
Ingeval van een terechte en tijdig uitgebrachte klacht, heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
    
12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1    
De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever voor eventuele fouten die bij zorgvuldig handelen door opdrachtnemer zouden zijn vermeden, is beperkt tot maximaal driemaal het bedrag van het honorarium dat opdrachtgever heeft betaald dan wel nog verschuldigd is voor de onder de opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit. Indien de opdracht een langere doorlooptijd heeft dan twaalf maanden, dan is de totale aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het bedrag van het honorarium dat opdrachtgever heeft betaald dan wel nog verschuldigd is over de eerste twaalf maanden van de opdracht verrichte specifieke werkzaamheden waaruit de fout voortvloeit.
12.2    
Tenzij zulks uitdrukkelijk in de opdracht is bepaald, worden door opdrachtnemer geen beleggingsadviezen verstrekt hetgeen tevens inhoudt dat uitingen van opdrachtnemer ter zake van enige organisatie niet als beleggingsadviezen kunnen worden opgevat.
12.3    
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten dat opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door  opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer tenzij dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps) regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
12.4    
Iedere aanspraak jegens opdrachtnemer vervalt na verloop van één (1) jaar nadat de melding van de aanspraak is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij deze inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt, en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
12.5    
Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens opdrachtnemer. Opdrachtgever zal eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen opdrachtnemer en niet tegen haar eventuele (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers of door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen.

13. Contractsoverneming en vrijwaring
13.1 
Het is opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de opdracht over te dragen aan derden, tenzij opdrachtnemer  hiermee uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming, welke niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om in dat geval alle ter zake relevante  (betalings)verplichtingen uit de opdracht en deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de opdracht en de algemene voorwaarden.
13.2 
Opdrachtgever  vrijwaart opdrachtnemer  ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door opdrachtgever uit de opdracht en/of deze algemene voorwaarden, tenzij dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. Deze vrijwaring is niet van toepassing voor opdrachten tot de wettelijke accountantscontrole van de jaarrekening. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten behoeve van de door ons voor de uitvoering van de opdracht eventueel ingeschakelde (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders of werknemers van ons en derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze vrijwaring kunnen doen.
    
 14. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Dat geldt eveneens voor het gebruik dat opdrachtnemer van elektronische communicatie - ongeacht de vorm daarvan - maakt in haar contacten met derden waaronder begrepen de (Nederlandse) belastingdienst(en). Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel tussen partijen over de inhoud van ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.


15. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
15.1    
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
15.2
Indien de opdrachtgever een klacht heeft zoals bedoeld in art. 11 van de algemene voorwaarden, kan opdrachtgever dit schriftelijk melden (De Counelaan 2, 6191 KJ, Beek) of digitaal via info@mnadviseurs.nl t.a.v. de directie van MN adviseurs & accountants.          
Een klacht of reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient binnen de in artikel 11.1 genoemde termijn aanhangig te worden gemaakt.
15.3    
Als een opdrachtgever de uitkomst van de behandeling van de klacht/claim door de directie onbevredigend vindt, kan hij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Alle geschillen, die verband houden met overeen¬komsten tussen opdracht¬gever en opdrachtnemer worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.


 

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png