Regel arbeidstijdverkorting en belastinguitstel vanwege het coronavirus!

Het coronavirus heeft Nederland inmiddels bereikt. De effecten van het virus zijn helaas niet alleen van gezondheidstechnische aard.

Een aantal sectoren wordt direct in de omzet geraakt doordat activiteiten worden geannuleerd of opgeschort. Ook het wegvallen van opdrachten kan catastrofale gevolgen hebben, immers geen omzet en wel kosten leiden met name binnen het MKB tot een zorgwekkende situatie; hoe lang kan het worden uitgezongen?

Werkgever krijgt tegemoetkoming voor loonkosten bij problemen door coronavirus gedurende maximaal 24 weken 

Normaal ondernemersrisico en ontslaan werknemers
Met een wereldwijd effect van dit virus kan niet meer worden gesproken van een normaal ondernemersrisico. Dit is ook onderkend door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vergunning arbeidstijdverkorting door coronavirus
Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een vergunning voor arbeidstijdverkorting worden aangevraagd. Voorwaarden voor de vergunning zijn:

  • Er is sprake van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend; en
  • Dat gedurende tenminste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut.

De vergunning voor arbeidstijdverkorting geldt voor een periode van maximaal 6 weken.

WW-uitkering en coronavirus
De werkgever kan direct de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting bij het UWV melden. Het UWV maakt, als aan de voorwaarden wordt voldaan, de WW-uitkeringen aan de werkgever over. De werknemers blijven dus gewoon in dienst; zij merken financieel dus weinig van de werktijdverkorting: zij ontvangen gewoon hun loon. De werkgever krijgt met de regeling een tijdelijke tegemoetkoming (tegemoetkoming in de loonkosten) voor het wegvallen voor een belangrijk deel van zijn omzet.

Belastinguitstel in verband met coronavirus

Ondernemers die door het coronavirus in de problemen komen kunnen bij de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer bij zijn aanvraag tot uitstel meldt dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Ondernemers die een lagere winst verwachten kunnen bovendien uiteraard een verzoek indienen voor het verlagen van de voorlopige aanslag.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Corona_virus_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png