Het einde van een tijdelijk arbeidscontract moet u aanzeggen

Bij een tijdelijk arbeidscontract van zes maanden of langer moet u uw werknemer laten weten of u het contract verlengt. Dit gaat in de praktijk nogal eens mis. Hoe zit dat ook alweer en wat overkwam uw collega-werkgever?

Op grond van het Burgerlijk Wetboek moet u uw werknemer uiterlijk één maand voordat een arbeidscontract voor bepaalde tijd eindigt, schriftelijk laten weten of u het contract met hem wel of niet wilt voortzetten. Als u het contract wilt voortzetten, moet u aangeven onder welke voorwaarden dat zal zijn.

Bij het niet of niet tijdig nakomen, bent u een aanzegvergoeding verschuldigd. Hoe hoog deze aanzegvergoeding is, hangt ervan af in hoeverre u te laat bent met de aanzegging:

  • als u (meer dan) een maand te laat bent, dan bent u een hele maand loon verschuldigd;
  • als u een gedeelte van een maand te laat bent, dan bent u naar rato het gedeelte van de te late aanzegging aan loon verschuldigd.

De aanzegging moet schriftelijk gebeuren. Dat moet ook nog als er al mondeling is aangezegd. Onder schriftelijk kan ook een elektronische kennisgeving/mededeling (per e-mail) worden verstaan. Bevestig dus altijd schriftelijk aan de werknemer. U moet bewijzen dat er (schriftelijk en op tijd) is aangezegd.

Het is mogelijk om direct in het tijdelijk arbeidscontract aan te zeggen dat het arbeidscontract niet verlengd wordt. U loopt dan wel het risico dat de werknemer niet beschikbaar is, als later blijkt dat u toch het arbeidscontract wilt voortzetten.

Een tijdelijk arbeidscontract eindigt op 30 september 2021. De werkgever had de werkneemster uiterlijk op 30 augustus 2021 schriftelijk moeten informeren (aanzeggen) over het al dan niet voortzetten van het arbeidscontract.

De werkgever heeft de werkneemster tijdens een videogesprek op 25 augustus geïnformeerd dat haar tijdelijk contract afloopt op 30 september en niet wordt verlengd. Op 27 augustus stuurt hij haar nog een e-mail. Hierin wordt verwezen naar het beëindigen van het jaarcontract en wordt aangegeven wat haar in verband daarmee te wachten staat, zoals dat als de werkneemster ziek uit dienst gaat, zij wordt aangemeld bij het UWV en er wordt gezorgd voor een eindafrekening waarbij haar openstaande vakantiedagen en opgebouwde eindejaarsuitkering worden uitbetaald.

De kantonrechter (ECLI:NL:RBROT:2022:1947) vindt dat de werkgever met de e-mail van 27 augustus 2021 die volgde op de mondelinge mededeling van 25 augustus 2021, heeft voldaan aan zijn aanzegverplichting. Bovendien heeft de werkneemster erkend dat de werkgever op 25 augustus 2021 tijdens een videogesprek heeft medegedeeld dat het arbeidscontract op 30 september 2021 niet verlengd zou worden. Uit niets blijkt dat de werkgever na de mondelinge en schriftelijke mededelingen andere mededelingen heeft gedaan op grond waarvan twijfel of onzekerheid bij de werkneemster zou zijn ontstaan over het al dan niet eindigen van het arbeidscontract. Het verzoek van de werkneemster om de aanzegvergoeding wordt dan ook afgewezen

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Contract_aanzeggen_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png