Details bekend bij ontslag tijdens NOW 2.0

Minister Koolmees kwam met nadere details omtrent ontslag als dat in conflict raakt met de regels rondom de NOW 2.0.
Dat deze er nog kwamen, was ook door het kabinet aangekondigd. Daarom een update. Wat moet u weten?

Bedrijven die minstens 20% omzetverlies lijden, kunnen naar rato van het omzetverlies via de NOW 2.0 een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. De maximale tegemoetkoming
bedraagt 90% van de loonkosten bij een omzetverlies van 100%. Is het omzetverlies lager, dan wordt de tegemoetkoming evenredig lager vastgesteld. Ook aanvullende lasten en kosten, zoals onder andere werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag, worden gecompenseerd middels een forfaitaire opslag van 40% op de loonkosten.

Indien er door u als werkgever gedurende de periode van de loonkostensubsidie 1 juni t/m 30 september 2020 ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen worden ingediend bij het UWV en deze door u niet tijdig (binnen vijf werkdagen) worden ingetrokken, dan wordt het subsidiebedrag verrekend met het loon van de werknemers die voor ontslag zijn voorgedragen bij het UWV.
Onder het loon wordt verstaan: 3 x het loon van de referentiemaand x 1,4.

Indien u echter gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een werkgebied van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt, kan het totale NOW-subsidiebedrag verminderd worden met 5%. Deze korting van 5% wordt niet toegepast, indien u als werkgever over iedere melding met alle belanghebbende vakbonden of bij gebreke daaraan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een overeenstemming bereikt over de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen.
Indien u meerdere meldingen heeft ingediend, moet u deze overeenstemming over alle meldingen bereiken om de vermindering van het subsidiebedrag te voorkomen.

Is het niet gelukt om een overeenstemming te bereiken, dan moeten de desbetreffende partijen gezamenlijk bij een door de Stichting van de Arbeid nog op te richten commissie een aanvraag voor mediation doen. 
Ontbreekt een overeenstemming of een mediationverzoek, dan wordt de korting van 5% toegepast over het gehele NOW-subsidiebedrag

De korting van 5% geldt per werkgebied van het UWV. Bedrijven met meerdere vestigingen kunnen de korting van 5% op het totale NOW-subsidiebedrag bij collectief ontslag ontlopen door de ontslagen regionaal te spreiden.
Bedrijven met meerdere vestigingen in meerdere werkgebieden van het UWV kunnen per werkgebied 19 werknemers ontslaan zonder dat de NOW-subsidie verminderd wordt met de korting van 5%. 

De WMCO is dus alleen van toepassing als de 20 (of meer) ontslagen binnen één werkgebied vallen. De WMCO geldt voor de volgende werkgebieden:

  • Friesland, Groningen en Drenthe;
  • Overijssel en Gelderland;
  • Noord-Brabant en Limburg;
  • Zuid-Holland en Zeeland;
  • Flevoland en Utrecht;
  • Noord-Holland.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Ontslagen_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png