Als eigen vermogen afneemt door coronacrisis, wat bij financiering?

Kijkt u ook anders naar uw cijfers, net als wij?

Door de coronacrisis teren veel ondernemers in op hun eigen vermogen. De vraag is wat de gevolgen hiervan zijn als u een financiering heeft. Moet u zich zorgen maken of loopt het uiteindelijk allemaal wel los?

Veel ondernemers kampen met teruglopende omzetten en resultaten sinds de overheid medio maart de zogenaamde ‘lockdown’ afkondigde. Weliswaar zijn of worden de maatregelen de komende periode verder versoepeld, in veel gevallen is er toch sprake van een verloren jaar. Zeker wanneer daarbij wordt meegenomen dat de kosten gewoon doorlopen en u als ondernemer geconfronteerd wordt met verlies en een afname van het eigen vermogen. Tel daarbij de toename van bijv. belastingschulden of nieuwe leningen die u moet aangaan om een dreigend liquiditeitstekort het hoofd te bieden op, dan is het begrijpelijk dat u zich als ondernemer zorgen maakt.

Deze zorgen kunnen toenemen als u bij de bank al een financiering had lopen en waarbij u onder andere afspraken had gemaakt over de solvabiliteit van uw onderneming. Deze solvabiliteit loopt als gevolg van het verlies en de toename van de schulden terug. Als u niets doet, loopt u het risico dat de bank extra eisen gaat stellen. Denk aan versneld aflossen of het doorbelasten van een kredietopslag.
In het ergste geval kunt u zelfs te maken krijgen met de afdeling Bijzonder Beheer.

Nu is het goed om te beseffen dat de bank pas begin volgend jaar (2021) op basis van de cijfers per 31 december 2020 zal beoordelen of u nog aan de solvabiliteitseisen voldoet.
U heeft, als de kasstroom verder in orde is en u binnen de afspraken van het rekening-courantkrediet blijft, nog wel even de tijd om orde op zaken te stellen.

Ten eerste is het belangrijk dat u uw werkkapitaal goed managet. Dat houdt in dat u er werk van maakt dat uw debiteuren op tijd betalen. Ook is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw voorraden niet te hoog zijn en dat de aanwezige voorraden snel gebruikt worden om te produceren of te verkopen. Ondernemers die hun werkkapitaal namelijk goed managen, hebben bij financiers - ook in crisistijden - nu eenmaal een streepje voor.

Ten tweede kunt u onderzoeken of u bepaalde materiële vaste activa kunt verkopen om deze vervolgens terug te leasen op basis van operational lease. Daarmee bereikt u twee zaken.
De balans wordt verkort en u kunt bestaande schulden aflossen. Beide hebben een positieve invloed op de solvabiliteit. Natuurlijk betaalt u wel een wat hoger bedrag aan kosten, maar deze zullen grotendeels door het wegvallen van de afschrijvingen gecompenseerd worden.

Daarnaast is het van belang om te onderzoeken of er wellicht nog stille reserves aanwezig zijn. Dit kan bijv. het geval zijn als de werkelijke waarde van een bedrijfsmiddel hoger ligt dan de boekwaarde.
De financier kan een groot deel van de overwaarde bij het eigen vermogen optellen, waardoor de solvabiliteit stijgt. Dat deze waarde hoger ligt, zult u meestal wel moeten aantonen door het overleggen van een taxatierapport.

Tot slot kunt u, wanneer u een lening aan uw vennootschap heeft gegeven, besluiten deze om te zetten in een achtergestelde lening of om te zetten in aandelenkapitaal. Ook deze actie leidt tot een betere solvabiliteit.

Maatwerken tijdige reactie is aldus geboden.

Kijkt u ook anders naar uw cijfers, net als wij?

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Coronasteun_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png