Wanneer over schadevergoeding belasting betalen?

Als uw werknemers (of de dga) tijdens hun werkzaamheden schade oplopen, bent u (of de BV) vaak verplicht deze te vergoeden. Maar is zo’n vergoeding ook belast en zo ja, wanneer en waarvan is dit afhankelijk? Wat zei de rechter?

Als werknemers tijdens hun werk schade oplopen, bent u hiervoor vaak aansprakelijk. Maar wat nu als u ze hiervoor een schadevergoeding toekent? Is deze dan belast en zo ja, waar hangt dit van af? Wat besliste de rechter onlangs nog?

Als uw werknemer materiële schade oploopt, is het wettelijk geregeld wanneer u dit belastingvrij mag vergoeden. Het moet dan gaan om schade of verlies aan persoonlijke zaken. Daarnaast moet de schade zijn veroorzaakt door een bijzondere gebeurtenis.
Over wat we hieronder moeten verstaan, valt te twisten. Zo stelt de fiscus dat wanneer uw werknemer bijv. zijn broek openhaalt aan een scherpe bureaurand, dit onbelast vergoed mag worden als bijzondere gebeurtenis. Krijgt een kinderjuffrouw een glas limonade over haar kleding door een van haar kinderen, dan is dit weer geen bijzondere gebeurtenis en mag u dit dus niet onbelast vergoeden. In de praktijk zal het er dus op neerkomen dat wanneer iets veelvuldig voorkomt, het niet meer als ‘bijzondere’ gebeurtenis aangemerkt kan worden. Komt het sporadisch voor, dan zal dit in het algemeen wel zo zijn en dus ook onbelast vergoed kunnen worden.

Is de schade niet ‘bijzonder’ genoeg en wilt u deze toch vergoeden, dan kunt u een schadevergoeding natuurlijk altijd onderbrengen in de werkkostenregeling. De vergoeding blijft dan voor uw werknemer onbelast. U betaalt alleen 80% belasting via de eindheffing als u dit jaar uw vrije ruimte overschrijdt. Deze bedraagt in 2022 1,7% van uw loonsom tot € 400.000 en van het meerdere 1,18%.

Ook immateriële schadevergoedingen komen nogal eens voor, zeker bij risicovolle beroepen. Zo zijn er al tal van arresten gewezen waarbij aan werknemers bij de politie en brandweer schadevergoedingen zijn toegekend voor tijdens hun werkzaamheden opgelopen schade. Nog onlangs heeft de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, moeten oordelen over de vraag of dergelijke uitkeringen geheel of deels belast zijn (ECLI:NL:HR:2022:444) . In deze zaak ging het om een lid van de vrijwillige brandweer die tijdens de uitoefening van zijn werk door een ongeval deels arbeidsongeschikt was geworden. De vraag was of de schadevergoeding van ruim € 32.000 al dan niet belast was. De Hoge Raad vindt van niet. De reden is dat de schadevergoeding niet zozeer aan de dienstbetrekking is verbonden dat deze daaruit voortvloeit. Daarop bestaat volgens de Hoge Raad soms een uitzondering.

De Hoge Raad maakt een uitzondering voor schadevergoedingen die hoger zijn dan uit de aansprakelijkheid van de werkgever voortvloeit. De werkgever erkent dan een hogere aansprakelijkheid en dat deel van de schadevergoeding is dan wel belast. De Hoge Raad vond ook dat het onbelangrijk is of het recht op schadevergoeding vastligt in de arbeidsovereenkomst.

Ontvangt u de schadevergoeding van uw verzekeraar weer terug, dan behoort dit gewoon tot uw winst. Logisch ook, want de uitgekeerde bedragen kunt u ook ten laste van de winst brengen. Ontvangt u zelf een schadevergoeding van uw verzekeraar in verband met letselschade, dan is dit in de regel niet belast. Daarbij is van belang dat de vergoeding betrekking heeft op een vermindering van uw toekomstige
arbeidscapaciteit. Een vergoeding voor gemist inkomen is belast.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Schadevergoeding_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png