Verruiming van de fiscale steunmaatregelen voor getroffen ondernemers

Het demissionaire kabinet heeft in een kamerbrief van 21 januari 2021 aangekondigd om het  huidige steun- en herstelpakket voor de getroffen ondernemers te verruimen.

We hebben een aantal fiscale maatregelen uitgelicht.

Uitstel van betaling belastingschulden:

Alle maatregelen inzake het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden worden met drie maanden verlengd. Dit betekent dat het aanvragen en verlengen van het bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden tot 1 juli 2021 mogelijk is. De voorwaarden voor het aanvragen en verlengen zijn niet veranderd. Dit betekent dat je bij het verlengen van het bijzonder uitstel een liquiditeitsprognose (die niet langer hoeft te zijn dan de gewenste uitstelperiode) moet bijvoegen. Daarnaast moet ook nog een derdenverklaring worden bijgevoegd als de initiële belastingschuld meer dan € 20.000 bedraagt. Ook is de aanvangsdatum van het terugbetalen van deze belastingschulden met drie maanden verlengd. Dit betekent dat de openstaande belastingschulden pas vanaf 1 oktober 2021 in 36 maanden hoeven te worden terugbetaald.

Verlaging gebruikelijke loon dga:

De dga van een bv die een grote omzetdaling verwacht in 2021 mag uitgaan van een evenredig lager gebruikelijk loon dan in 2019. In 2020 bestond ook al zo’n regeling. Ten opzichte van de regeling 2020 wordt  de regeling op twee punten aangepast.

De omzet over het hele jaar 2021 wordt vergeleken met de omzet over het hele jaar 2019;
Net als in de TVL-regeling mag het gebruikelijk loon pas verlaagd worden als de omzetdaling tenminste 30% bedraagt. Let hierbij wel op dat eenmaal uitgekeerd loon niet meer teruggedraaid kan worden. Het is daarom raadzaam om daar tot en met november 2021 rekening mee te houden. In december 2021 kan dan een goede inschatting worden gemaakt hoeveel de omzetdaling exact bedraagt om dan het definitieve gebruikelijk loon vast te stellen en het restant alsnog te verlonen.
Denk ook aan de voorwaarden dat de rekening-courantschuld van de dga niet mag toenemen vanwege de verlaging van het gebruikelijk loon, en dat de omzet niet mag zijn beïnvloed door andere bijzondere omstandigheden, zoals fusie of splitsing of overdracht van een onderneming. In andere gevallen waar maatwerk nodig is, kan in overleg worden getreden met de bevoegde inspecteur.

Urencriterium:

Voor IB-ondernemers wordt voor het jaar 2021 het urencriterium net als in 2020 versoepeld. Deze versoepeling houdt in dat ondernemers in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 voor de bepaling van het urencriterium altijd tenminste 24 uur per week geacht worden aan hun onderneming te hebben besteed. Voor ondernemers die recht hebben op startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt dat zij altijd tenminste 16 uur per week besteed hebben aan hun onderneming in die periode. Ook voor ondernemers met seizoengebonden werkzaamheden is een aanvullende regeling. Als de ondernemer twijfelt of hij/zij voldoende uren besteedt aan de onderneming, dan is het raadzaam om de uren onderbouwd met bewijstukken vast te leggen.

Reiskostenvergoeding, werkkostenregeling en thuiswerken:

Eind vorig jaar had het kabinet al bekend gemaakt dat de onbelaste vaste reiskostenvergoeding in januari 2021 kon worden doorbetaald. Het demissionaire kabinet heeft deze goedkeuring verlengd tot 1 april 2021. De werkgever kan de bestaande vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven doorbetalen aan de werknemer, ook al maakt de werknemer vanwege het thuiswerken geen reiskosten. Aan deze goedkeuring is nog steeds de voorwaarde verbonden dat de werkgever deze vaste reiskostenvergoeding al voor 13 maart 2020 aan de werknemer heeft toegekend.

Net als voor het jaar 2020 wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling ook in 2021 verruimd. De vrije ruimte tot een loonsom € 400.000 wordt verhoogd van 1,7% naar 3%. Vanuit de vrije ruimte kan de werkgever o.a. een onbelaste (niet onderbouwde) thuiswerkvergoeding verstrekken. Verder kan de werkgever onder voorwaarden  bepaalde thuiswerkgerelateerde kosten onbelast  vergoeden, zoals arbovoorzieningen en ICT-middelen. 

Het thuiswerken zal in de toekomst vaker gaan plaatsvinden daarom onderzoekt het demissionaire kabinet naar de mogelijkheden om  thuiswerkkosten onbelast te kunnen vergoeden. Hierbij zal ook naar de huidige regeling van reiskostenvergoeding worden gekeken. Wij zijn een groot voorstander van een onbelaste forfaitaire thuiswerkvergoeding.

Sanering van belastingschulden:

Door de coronacrisis verkeren veel in de kern gezonde bedrijven in een extreme overmachtssituatie. Ondanks de ruimhartige betalingsregeling van 36 maanden voor de opgebouwde belastingschuld, zal niet elke door de coronacrisis getroffen ondernemer zijn (belasting)schulden volledig kunnen aflossen. Daarom gaat de Belastingdienst de aangehouden en nieuwe saneringsverzoeken met een welwillende blik beoordelen, als de ruime terugbetalingsregeling van 36 maanden onvoldoende ruimte biedt. De Belastingdienst zal een positief oordeel over de levensvatbaarheid van deskundige derden (bijvoorbeeld van de bank of accountant) aannemen. De Belastingdienst zal bovendien het verzoek tot saneren niet afwijzen als de ondernemer de financiële middelen niet heeft gebruikt om de belastingschulden te betalen. Bij kennelijk misbruik door de ondernemer zal de Belastingdienst het saneringsverzoek wel afwijzen. Maatwerksituaties zullen centraal binnen de Belastingdienst worden beoordeeld.

Overige fiscale maatregelen:

Daarnaast verlengt het demissionair kabinet de volgende fiscale maatregelen tot 1 juli 2021: het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen, het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers, de vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen, het btw-nultarief op mondkapjes, het btw-nultarief op de uitleen van zorgpersoneel, het btw-nultarief op COVID-19-vaccins en testkits en het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen. Het tijdelijk verlaagde btw-tarief op de sportlessen die sportscholen online aanbieden loopt door totdat de verplichte sluiting van sportscholen wordt opgeheven.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Corona_steun_jan_21_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png