Personeel? Opletten geblazen!

Wees voorbereid op de WAB!

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking (WAB). De WAB brengt wijzigingen met zich ten aanzien van flexibele arbeid en ontslag.

Een aantal veranderingen zijn:

Oproepovereenkomst

 • Een werkgever dient het werk ten minste vier dagen voorafgaand schriftelijk of elektronisch mede te delen. Zo niet, hoeft de werknemer aan de oproep geen gehoor te geven;
 • Indien de werkgever bij aanvang van het tijdstip van de arbeid de oproep geheel intrekt of de tijdstippen wijzigt, heeft de werknemer recht op loon waarop hij aanspraak zou hebben gehad indien hij het werk overeenkomstig de oproep zou hebben uitgevoerd;
 • Bij CAO kan van deze termijn van vier dagen worden afgeweken, mits deze niet korter is dan 24 uur;
 • Steeds nadat een oproepovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, is de werkgever verplicht binnen een maand daarna schriftelijk of elektronisch een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang, die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid in die voorafgaande periode van twaalf maanden. Gedurende de periode waarin de werkgever deze verplichting niet is nagekomen maar het werk wel doorgaat, heeft de werknemer recht op loon over het aantal uren waarvoor hij een aanbod had moeten ontvangen;
 • Indien geen vaste arbeidsomvang is overeengekomen, geldt voor de werknemer een verkorte opzegtermijn van vier dagen.
   

Ketenbepaling

 • De mogelijkheid om drie arbeidsovereenkomsten aan te gaan voor bepaalde tijd binnen een periode van twee jaar, wordt verruimd naar drie overeenkomsten binnen een periode van drie jaar. De onderbrekingsperiode blijft zes maanden.

Ontslag

 • De cumulatiegrond wordt geïntroduceerd. Een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de gronden bedoeld in art. 7:669 lid 3 sub c tot en met h van het 
 • Burgerlijk Wetboek, die zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, is een redelijke grond voor ontslag.
 • Indien de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op grond van deze cumulatiegrond ontbindt, kan hij aan de werknemer een vergoeding toekennen van ten hoogste de helft van de transitievergoeding (bovenop de reguliere transitievergoeding).

Transitievergoeding

 • De transitievergoeding gaat per 1 januari 2020 gelden vanaf de eerste dag van het dienstverband, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt of niet wordt voortgezet, dan wel indien de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van werknemer vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.
 • De transitievergoeding wijzigt naar een derde van het loon per maand voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Premiedifferentiatie WW

 • De soort overeenkomst wordt leidend voor de bepaling van de premie. Voor werknemers met een tijdelijke en/of oproepovereenkomst wordt de premie hoger dan voor werknemer met een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Personeel_balans.jpeg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png