Onvoldoende dekking pensioen in eigen beheer

Veel dga’s hebben in het verleden een pensioen in eigen beheer opgebouwd binnen hun eigen BV. De dekking hiervan is niet altijd voldoende.
Wat kunt u doen als uw BV (op termijn) uw pensioen niet meer kan betalen?

Veel dga’s met een pensioen-BV vragen zich af wat te doen met een onvolwaardige pensioenvoorziening. Als het tekort is ontstaan door tegenvallende (beleggings)resultaten binnen de BV, dan zijn er fiscaal zeker oplossingen denkbaar. 

Maar als uw BV onvoldoende liquide middelen heeft doordat u deze gelden als een lening aan de BV heeft onttrokken, wordt het een stuk ingewikkelder.

U mag als pensioengerechtigde niet zomaar afzien van uw pensioenaanspraken. Dit wordt door de Belastingdienst namelijk gezien als afkoop. Als gevolg van zelfs een gedeeltelijk afzien van uw pensioenaanspraken, moet u inkomstenbelasting betalen over de waarde in het economisch verkeer van uw gehele pensioenaanspraak. Bovendien wordt het belastingtarief nog eens verhoogd met 20% revisierente. Dat is dus geen aantrekkelijk vooruitzicht.

In wezen zijn er twee manieren om deze situatie op te lossen. Allereerst is er een fiscale regeling die het toestaat om uw pensioen in eigen beheer af te stempelen. Deze mogelijkheid wordt u eenmalig geboden op het moment dat uw pensioen ingaat. 
Deze optie is ook toepasbaar als u uw pensioen in eigen beheer heeft omgezet in een oudedagsverplichting (ODV).

Hiervoor moet aan een behoorlijk aantal voorwaarden worden voldaan (BLKB 2013/27M) . De voornaamste is dat er sprake moet zijn van een dekkingsgraad van 75% of minder. Hierbij wordt de fiscale waarde van de pensioenvoorziening in aanmerking genomen. De waardering van activa en overige passiva vindt plaats tegen de waarde in het economisch verkeer.

Als er een dekkingsgraad bestaat op de pensioeningangsdatum van bijv. 60%, dan mogen de pensioenuitkeringen tot eenzelfde percentage worden verlaagd. Dit heeft tot gevolg dat de pensioenvoorziening ook flink lager wordt, hetgeen winst voor uw BV betekent. Deze winst is in beginsel gewoon belast met vennootschapsbelasting.
Vaak beschikt de BV echter wel over verrekenbare verliezen om deze heffing te beperken.

Als uw pensioen reeds is ingegaan, kan er niet meer worden afgestempeld. In dat geval is enkel de tweede optie beschikbaar: kijken of uw pensioenrechten nog wel voor verwezenlijking vatbaar zijn. Dit is namelijk niet langer het geval als er om dwingende redenen, zoals faillissement of surseance, moet worden afgezien van de uitkeringen. In dat geval kunt u afzien van de uitkeringen zonder dat de Belastingdienst u hiervoor belast.

In een dergelijke situatie kan ervoor worden gekozen om uw (pensioen-)BV pensioenuitkeringen te laten doen totdat zij hiertoe niet langer in staat is. Als er echter een vordering op u als dga bestaat, dan zal deze eerst moeten worden ingelopen. Ook recente dividenduitkeringen kunnen roet in het eten gooien.

In de praktijk wordt het toegestaan om het deel van uw pensioenrechten dat nog wel voor verwezenlijking vatbaar is, af te storten bij een verzekeraar. Vervolgens moet de pensioen-BV geliquideerd worden. Uiteraard wil een professionele uitvoerder ook een deel van de koek.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Pensioen_in_eigen_beheer_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png