Meer of minder hypotheek voor uw woning vanaf 2023?

De ontwikkelingen in de wereld krijgen nu ook hun weerslag op de hypotheekmarkt, als we de media mogen geloven. De overheid roert zich nu ook.

Wat betekent dat voor de woninghypotheek en de leennormen vanaf 2023?

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert het kabinet ieder jaar over de leennormen. Voor het jaarlijkse advies voor de leennormen kijkt het Nibud hoe hoog de hypotheeklasten kunnen zijn, zodat huishoudens niet in de financiële problemen komen. Naast de hypotheeklasten moeten huishoudens immers ook nog geld over houden voor noodzakelijke uitgaven, zoals voeding, kleding, energie, e.d. Op basis van het onafhankelijke advies van het Nibud stelt het kabinet de leennormen jaarlijks vast.

Zo ook voor 2023. Wat moet u weten?

De hoge inflatie heeft net als de stijging van de hypotheekrente gevolgen voor de maximale leenruimte die een huishouden heeft.
Voor 2023 verwacht het Centraal Plan Bureau een loonstijging van 3,7%. Door de verwachte loonstijging van 3,7% zal bij een gelijkblijvende rentestand de maximale leenruimte voor de meeste huishoudens in 2023 toenemen.

Vanaf 1 januari 2023 kunnen hypotheekverstrekkers het tweede inkomen bij tweeverdieners volledig meenemen bij de bepaling van de maximale hypotheek.
Dit jaar telt het tweede inkomen nog voor 90% mee. Door het tweede inkomen volledig te laten meewegen voor de maximale hypotheek, wordt voorkomen dat de leencapaciteit van tweeverdieners terugloopt als gevolg van de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting.

Vanaf 2023 kunnen tweeverdieners met ieder een inkomen van bijvoorbeeld € 40.000, net zo veel lenen als een huishouden met een inkomen van € 80.000.

Gemiddeld genomen kunnen tweeverdieners over alle inkomens circa € 3.200 meer lenen dan wanneer het tweede inkomen maar voor 90% meetelt.

Als IB-ondernemer geniet u winst uit onderneming, dat is een hoofdstuk apart waarop we in een adviesgesprek graag met u op terugkomen.

Een hypotheekverstrekker dient bij het berekenen van het maximale hypotheekbedrag uit te gaan van de oorspronkelijke studieschuld van een (oud-)student. De maandlast is immers gebaseerd op de oorspronkelijke beginschuld.

Alhoewel het nog plannen zijn, is het goed om dit alvast te melden. Misschien heeft u zelf wel studerende kinderen met een studieschuld. Op advies van het Nibud is het kabinet van plan om per 1 januari 2024 over te stappen naar een nieuwe methode voor het bepalen van de maximale hypotheek.
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat voor starters de actuele stand van de studieschuld bepalend wordt bij het aanvragen van een hypotheek en niet meer de oorspronkelijke schuld. Hierdoor krijgen (oud-)studenten die extra (naast de reguliere aflossingen) hebben afgelost op hun studieschuld, meer ruimte om te lenen.

Ook is het kabinet van plan om vanaf 2024 voor de vaststelling van de maximale hypotheek meer rekening te houden met de energiezuinigheid van een woning.
Zo kan er voor de aankoop van een woning met een lager energieverbruik of bij het nemen van energiebesparende maatregelen een hogere hypotheek verkregen worden dan voor de aankoop van een woning met hoger energieverbruik.

Meer weten over MN adviseurs & accountants of hulp nodig? Kijk op mnadviseurs.nl en/of neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

Hypotheek_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png