Executeur, bezint eer ge begint ...

In menig testament wordt er een executeur genoemd die de nalatenschap moet afwikkelen, vaak een familielid. Uit piëteit voor de overledene volgt er meestal aanvaarding. Het is echter goed om vooraf een inschatting te maken van de risico’s.

Een executeur heeft de taak de nalatenschap af te wikkelen en heeft, afhankelijk van zijn taakomschrijving, verregaande bevoegdheden.

Voor de werkzaamheden van de executeur wordt, zeker in familieverband, meestal geen vergoeding opgenomen. Alleen de gemaakte kosten kunnen in mindering worden gebracht op de nalatenschap.

Er zijn echter nogal wat plichten en verantwoordelijkheden verbonden als u dat executeurschap aanvaard. Het aanvaarden van het executeurschap moet na overlijden gebeuren bij een notaris via een akte van executele. U kunt dus altijd nog weigeren, ook al had u de overledene destijds beloofd dit werk op u te nemen.

Naast het regelen van de begrafenis, moet u per overlijdensdatum een boedelbeschrijving opstellen. Dat is een inventarisatie van alle bezittingen en schulden van de overledene. Denk daarbij ook aan een waarde voor de inboedel. Aan de hand van die boedelbeschrijving kunnen de erfgenamen beslissen om de nalatenschap al dan niet te aanvaarden. Zo’n boedelbeschrijving is vormvrij. Is echter een van de erfgenamen minderjarig, dan moet de boedelbeschrijving in een notariële akte worden vastgelegd.

Informeer regelmatig alle erfgenamen over uw werkzaamheden. U moet hun belangen optimaal behartigen. Behoort bijv. tot het vermogen van de overledene een effectenportefeuille, dan is het zaak koersverlies daarop na de overlijdensdatum, zo veel mogelijk te voorkomen. U loopt anders de kans dat een van de erfgenamen u onzorgvuldig handelen verwijt.

De executeur moet de aangifte erfbelasting op (laten) stellen en tijdig bij de Belastingdienst indienen.

U bent als executeur hoofdelijk aansprakelijk voor de door de erfgenamen en legatarissen te betalen erfbelasting!

Doe dus grondig onderzoek naar de vermogenspositie van de overledene. Het komt namelijk in de praktijk geregeld voor:

  • dat er enkele jaren later buitenlandse bankrekeningen opduiken die niet in de aangifte erfbelasting zijn verwerkt; of
  • dat er nog vorderingen van (stief)kinderen uit een vorig huwelijk zijn.

Houd gedurende geruime tijd geld onder uw beheer en keer dat restant pas uit als er in ieder geval definitieve aanslagen voor de erfbelasting zijn opgelegd en (door u namens de erfgenamen) zijn betaald.

Tot slot moet u van al uw werk nog rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Professionele ondersteuning?

  • Laat u bij een nalatenschap van enige omvang, of bij veel erfgenamen, bijstaan door een professioneel executeur en/of een boedelnotaris;
  • Laat de aangifte erfbelasting zo nodig opstellen door een accountants- belastingadvieskantoor.
     

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

Notaris_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png