Bestuurslid stichting/vereniging: per 1 juli 2021 nieuwe regels

Per 1 juli 2021 geldt het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ voor onder meer verenigingen en stichtingen.
Wat betekent dit als u naast ondernemer ook nog bestuurder bent van een vereniging of stichting?

De ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ (Wbtr) geldt vanaf 1 juli van dit jaar gelden voor verenigingen en stichtingen. Daarmee wordt er aangesloten bij bestaande regels voor BV’s en NV’s. Als u bestuurder van een vereniging of stichting bent, heeft dit ook voor u gevolgen. Wat betekent de wijziging van de Wbtr voor u en hoe kunt u ongewenste gevolgen het beste voorkomen?

Op grond van de nieuwe Wbtr mag een bestuurder van een vereniging of stichting niet deelnemen aan vergaderingen en de daaraan verbonden besluitvorming over een bepaald onderwerp als hij ook een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging of stichting. Wat hierover in de oude statuten bepaald is, doet vanaf 1 juli niet meer ter zake. Op grond van overgangsrecht kunnen oude gevallen, waarbij sprake was van een tegenstrijdig belang, bij een vereniging worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering.
Kan er geen bestuursbesluit worden genomen door een tegenstrijdig belang van de enige of van alle bestuurders, dan neemt de ledenvergadering het besluit. De ledenvergadering kan ook een vervanger aanwijzen om de bestuurder te vertegenwoordigen in de betreffende zaak.

Net als voor BV’s gaat er gelden dat een bestuurder nooit meer stemmen kan uitbrengen dan de rest van het bestuur samen. Een bestaande statutaire regeling die hiervan afwijkt, is geldig tot 1 juli 2026 of tot de eerstvolgende statutenwijziging als dit eerder is.

Met name bij verenigingen en stichtingen met een klein bestuur kan het voorkomen dat geen van de bestuursleden nog in functie is of afwezig is, waardoor er geen besluiten meer genomen kunnen worden. In dat geval is van belang dat in de statuten bepaald wordt hoe besluiten dan toch genomen kunnen worden, bijvoorbeeld door hiervoor al op voorhand enkele leden in een commissie te benoemen die in dat geval tijdelijk de zeggenschap overnemen.

Ook de aansprakelijkheid van bestuurders wordt uitgebreid. Hoewel het besturen van een stichting of vereniging vaak vrijwilligerswerk is, bent u toch persoonlijk aansprakelijk, bijvoorbeeld als u als bestuurslid te veel risico neemt. De aansprakelijkheid wordt uitgebreid met aansprakelijkheid bij faillissement als er sprake is van een ernstig verzuim. Denk bijvoorbeeld aan schadeclaims bij een verkeersongeluk en er geen inzittendenverzekering was afgesloten.

Met name de extra aansprakelijkheid bij faillissement kan vervelend uitpakken en voor leden een reden zijn geen bestuursfuncties meer te willen vervullen. 
Daarom is het van belang een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Heeft de stichting of vereniging al een dergelijke verzekering, check dan of de extra aansprakelijkheid hierin is opgenomen. Zo niet, zorg dan dat dit gebeurt. Het is niet noodzakelijk dat wijzigingen direct via een aanpassing van de statuten worden doorgevoerd. Wel moeten bij de eerstvolgende statutenwijziging de genoemde verplichte aanpassingen worden opgenomen.

Het is dan ook van belang dit als bestuur nu al voor te bereiden. Denk bijvoorbeeld aan het treffen van maatregelen die voorkomen dat er bij afwezigheid van alle bestuursleden
geen besluiten kunnen worden genomen. Leg statutair vast dat bestuurders niet optreden bij een tegengesteld belang.

Meer weten of hulp nodig? Neem gerust contact met ons op onder
T: 0031 85 0401120 of E: info@mnadviseurs.nl

* Wij streven ernaar om middels de nieuwsberichten op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kunnen niet garanderen dat die informatie na verloop van tijd nog steeds juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van de nieuwsberichten

 

WBTR_FB_link.jpg

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement
*  Website URL
Inschrijven

Deze website is gemaakt door  websignaal.png